Oferta Podlaskiego Parku Przemysłowego

Efektem realizacji projektu „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będzie utworzenie terenu inwestycyjnego dla dużych i średnich inwestorów. W ramach projektu budowane są nowoczesne magistrale uzbrojenia: elektroenergetycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz układu komunikacji drogowej. Władze Gminy opracowały również warianty ulokowania na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego „średniej wielkości” bądź „małych” zakładów produkcyjnych.


Nowoczesna infrastruktura techniczna dostosowana będzie do potrzeb potencjalnych inwestorów w układzie zaprezentowanym na poniższych rysunkach. Układ ten jest uwzględniony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

W obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny PPP oznaczone jako 2.1 PU i 2.2 PU przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową. Funkcją podstawową tego obszaru będzie tworzenie na nim obiektów produkcyjnych, magazynowych, służących rozwojowi współpracy nauki z biznesem oraz obiektów usługowych związanych z funkcją przemysłową. Jako funkcję uzupełniającą przewiduje się budowę obiektów administracyjnych i socjalnych, dróg wewnętrznych, placów, składowisk, urządzeń do rozładunku i przemieszczania, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Obszar Podlaskiego Parku Przemysłowego otoczony jest ze wszystkich stron lasem. W bezpośrednim sąsiedztwie PPP znajdują się obiekty przemysłowo-składowe. Teren inwestycyjny płaski, charakteryzujący się dobrymi warunkami geotechnicznymi.

Dojazd do Podlaskiego Parku Przemysłowego możliwy z drogi krajowej nr 19 obwodnicą łączącą miasto Czarna Białostocka z terenami przemysłowymi (około 3 km), transport kolejowy ze stacji PKP Czarna Białostocka, oddalonej o około 3 km od terenu PPP.

Pobierz poradnik inwestora